Våre rettsområder

Advokatfirma Hodne AS har solid erfaring innen en rekke rettsområder.

Våre rettsområder

Arbeidsrett

Vi har svært lang erfaring fra å bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker i nært på alle mulige saker.

Lovgivningen innenfor arbeidsretten er omfattende. Dette gjelder for private virksomheter, det offentlige og offshore. Erfaringsmessig er det likevel alltid en stor fordel å kjenne regelverket godt. Dette gjelder uansett type sak. Innenfor arbeidsretten er det alltid dyrt å trå feil – og det er også tungt for en arbeidstaker dersom arbeidsgiver ikke har de rette rutinene til å forfølge en eller flere saker på rett måte.

For store og mellomstore bedrifter har vi gjennomført omstrukturering og nedbemanning.

Vi dekker alle arbeidsrettslige problemstillinger, uavhengig av om de må tas individuelt eller kollektivt, og derav til arbeidsretten. 

Det handler om at tingene må gjøres på rett måte, enten du som arbeidstaker vil varsle om en hendelse eller arbeidsgiver må nedbemanne. Det er alltid lurest å ta kontakt i forkant for å unngå at problemer dukker opp, eller i alle fall at risikoen begrenses.

Fast eiendom

Vi gir råd til alle aktører innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder byggherrer, eiendomsutviklere, offentlige myndigheter, entreprenører og privat-personer. Vi bistår gjennom hele prosessen, fra erverv av tomteareal til sluttført byggeprosjekt, inkludert seksjonering, salg og eller utleie.

Vi arbeider også mye med reklamasjon og krav om retting, prisavslag, erstatning eller heving for feil og mangler i forbindelse med en eiendomsoverdragelse. Videre kan vi hjelpe til med problemstillinger innenfor tingsretten og naborett. For eksempel avtaler om, og tinglysning av, ulike rettigheter (servitutter) til fast eiendom, herunder veirett og rett til vann og kloakk. I naboforhold kan det oppstå spørsmål om grense, trær/busker og støy.

Gjennom de siste årene har en vært aktiv delaktig i oppbygging av eiendomsselskaper.

Entrepriserett er en del av vårt arbeid innen fast eiendom. Tvisteløsning uten prosess er en prioritert del av dette arbeidet, spesielt fordi prosessene er forsinkende på arbeid, tidkrevende og kostbart.

Familierett - Arv

Vi svarer på små og store arvespørsmål og tar oppdrag som bostyrer under privat skifte av dødsbo.

Vi gir råd ved arvefordeling og oppsett av testament. Prinsippene for fordelingen av arv er i stor grad lovregulert. Arvelater er bundet av reglene om pliktdel og minstearv. Den delen som ikke rammes av pliktdel eller minstearv kan fordeles ved testament. Pliktdel for livsarvingene utgjør i utgangspunktet 2/3 av arven, men kan ved testament begrenses til kr 1.000.000 for hvert barn, eller kr 200.00 for fjernere livsarvinger.

Ektefellen har rett til fjerdeparten av det avdøde etterlater seg. Ektefellearven kan begrenses på nærmere vilkår i testament. 

Lengstlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo med felleseie, og med særeie der det er fastsatt i ektepakt, eller når arvingene samtykker. Uskifte med særkullsbarn krever samtykke. Vi bistår med å sette opp slikt samtykke.

Familierett - Skifte

Et skifte etter et samlivsbrudd kan være komplisert, og det handler ofte om store verdier. Det er viktig at skiftet er rettferdig, og det lønner seg å få fagkyndig hjelp.

  • Hva er felleseie og særeie, eneeie og sameie? 
  • Hvilke sameiebrøker skal legges til grunn? 
  • Hvem har råderett over eiendelene, og hvilken betydning har dette på skiftet? 
  • Hvem er ansvarlig for gjelden? 
  • Er det fellesgjeld eller særgjeld? 
  • Hvordan skal verdiene og eiendelene fordeles? 
  • Har noen krav på å få overta boligen? 
  • Hva er skjevdeling? 
  • Hva er vederlagskrav? 

Saker om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller og samboere er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Familierett - Barnefordeling

Vi har erfaring og god kompetanse i saker som gjelder barnefordeling. I disse sakene er det viktig med en løsningsorientert tilnærming for å unngå at barna blir skadelidende under en langvarig konflikt mellom foreldrene. 

Problemstillingene kan være hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal ha bosted, samvær, bidrag osv. Vi hjelper dere å løse dette. 

Barnefordelingssaker er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Husleierett

Vi gir råd ved uenigheter rundt ethvert leieforhold. Forretningslokalet eller boligen som leies skal være i tråd med den avtalen som er inngått. Dersom leieforholdet eller leietakeren ikke overholder avtalen, oppstår en uenighet. Aktuelle krav kan være reklamasjon, retting, heving, erstatning, tilbakeholdelse av leie mm.

Ved avslutning av leieforholdet kan det oppstå andre problemstillinger rundt tilbakeleveringen. Ansvar for
skader, slitasje, overleveringstidspunkt og lignende. 

Vi bistår også ved vesentlig mislighold av leieavtalen, og hjelper til med utkastelse. Ved utkastelse fra bolig så tilhører disse sakene reglene om fri rettshjelp. Vi hjelper også med dette.

Mekling/Tvisteløsning

Det har utviklet seg et tema som dessverre ikke alle advokater var like bevisst til tidligere. 

De fleste saker vil få en raskere og mindre belastende resultat om advokaten er bevisst til å tilstrebe en tvisteløsning. Hardt og hurtig jobbing med faktum vil lettere gi alternative for resultat etter en lang prosess. Ofte er prosesser arbeidsmessig og økonomisk belastende på virksomheter.

Vi har autorisasjon som advokatmekler.

Bistand

Vi opptrer også som bistandsadvokat for å støtte, forberede og forklare vanskelige prosesser. Oppgaver med å kreve oppreisning og erstatning er en del av bistandsarbeidet.

Prosedyre

Erfaringene med prosedyre er lang og bred. Vi har opptrådt på vegne av det offentlige, mot det offentlige, for og mot større og mindre virksomheter og også i tvister mellom private. Vi har også erfaring fra arbeidsretten i rene interessetvister.

Entreprise

Entrepriserett er en del av vårt arbeid innen fast eiendom. Tvisteløsning uten prosess er en prioritert del av dette arbeidet, spesielt fordi i prosessene er forsinkende på arbeidets utførelse og er både tidkrevende og kostbart. Kontrakts modellen og den enkeltes avtales utforming er vesentlig.

Selskapsrett

For mindre og mellomstore virksomheter kan vi være behjelpelig innen Selskapsretten, med unntak for problemer som har vanskelige skattemessige aspekter. I så fall benyttes nettverket med spesialkompetanse innen dette område.

Spesielt for nystartede virksomhet og mindre virksomheter vil erfaringen vår kunne gi råd og veiledning av alternative modeller for organisering av virksomheten.

Kjennskap og forståelse av selskapsretten opparbeides over tid, og kan være nyttig og innhente da det er et komplisert regelverk forskjellig fra virksomhetens drift.

Riktige modeller kan gi en god økt inntjening.